โปรดเลือกเมนูด้านล่างค่ะ
กลับหน้าแรก
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรู้
ระบบ ICT,ประวัติอินเทอร์เน็ต
ความหมาย และความสำคัญ ของอินเทอร์เน็ตและปัจจัยที่ทำให้อินเทอร์เน็ตประสบผลสำเร็จ
ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
ความหมาย ความสำคัญและลักษณะพิเศษของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์และประโยชน์ ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ และประเภทของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
องค์ประกอบของการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบเว็บไซต์
ขั้นตอนการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วิธีการชำระเงินของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ผลกระทบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม
หลักธุรกิจ ในเศรษฐกิจพอเพียง
แบบทดสอบหลังเรียน
ดาวน์โหลด
ผู้ออกแบบและพัฒนา
ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง รูปแบบ และประเภทของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   

รูปแบบของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดจำหน่ายสามารถเลือก
ช่องทางการจัดจำหน่ายได้หลายรูปแบบดังนี้
ี้
1) การขายตรงไปยังผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก หรือธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B-to-B)

      เป็นการค้าขนาดใหญ่ระหว่างองค์การกับองค์การ ผู้ผลิตกับผู้ผลิต ผู้ผลิตกับผู้ส่งออก เป็นต้น จะมีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากและมีมูลค่าสูงในการซื้อขายแต่ละครั้งซึ่งการชำระเงินจะผ่านระบบธนาคาร เช่น T/T L/C ฯลฯ

2) การขายตรงไปยังผู้บริโภค หรือธุรกิจกับผู้บริโภค (Business to Consumer : B-to-C)

      เป็นการค้าปลีกไปยังผู้บริโภคทั่วโลก หรือภายในท้องถิ่น ของตน จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค จากพ่อค้าขายส่งไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งปริมาณการขายจะมีปริมาณปานกลาง หรือพอประมาณ ในส่วนนี้รวมการค้าแบบล็อตใหญ่ หรือเหมาโหล หรือการค้าส่ง ขนาดย่อยไว้ด้วย ซึ่งการชำระเงินโดยส่วนใหญ่จะเป็นการชำระผ่านทางระบบบัตรเครดิต แต่อย่างไรก็ตามการค้าแบบ B-to-C นี้ก็มักทำให้เกิดการค้าแบบ B-to-B ในอนาคตได้ และหลายบริษัทมักทำกิจกรรมสองอย่างนี้ในคราวเดียวกัน

   
3) การขายตรงสู่ผู้บริโภคด้วยกันเอง หรือผู้บริโภคกับผู้บริโภค(Consumer to Consumer : C-to-C)

      เป็นการค้าปลีกระหว่างบุคคลทั่วไป หรือระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยกัน อาจจะเป็นการขายสินค้าหรือเครื่องใช้ที่ใช้งานแล้ว เช่น การขายโทรศัพท์ การขายแสตมป์ การขายของที่ระลึก เป็นต้น รวมทั้งการขายซอฟต์แวร์ด้วย ซึ่งปัจจุบันมีเป็นจำนวนมากที่เปิดเว็บไซต์มาเพื่อขายซอฟต์แวร์ที่ตนเองพัฒนาขึ้น

4) การขายตรงให้หน่วยงานราชการ หรือธุรกิจกับรัฐบาล (Business to Government : B-to-G)

      เป็นการค้าระหว่างธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กระทรวง กรม กอง ซึ่งเป็นการค้าที่มีมูลค่าสูง

5) การขายตรงระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล (Government to Government :G-to-G)

      เป็นการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน เช่นการค้าระหว่างการไฟฟ้านครหลวงกับกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ในประเทศเดียวกัน หรือการค้าระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล เช่น รัฐบาลไทยส่งข้าวไปขายให้รัฐบาลของประเทศอิหร่าน หรือรัฐบาลอิหร่านขายน้ำมันดิบให้รัฐบาลไทย เป็นต้น

   
ประเภทของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง ได้แก่การรับจดทะเบียน
โดเมนเนม ตั้งเว็บไซต์อีเมลบริการเคาน์เตอร์ หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง

2) ธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การขายซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมทั้งฮาร์ดแวร์
ด้วย โดยเฉพาะด้านซอฟต์แวร์จะได้เปรียบอย่างมากในการส่งมอบสินค้า เพราะสามารถ
ดาวน์โหลดผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง

3) ธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว ถือเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต
และคอมพิวเตอร์ ธุรกิจแรกที่เติบโตอย่างรวดเร็วบนระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การจองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน จองแพ็กเกจทัวร์ต่างๆ เป็นต้น

4) ธุรกิจด้านการส่งออก เป็นการเปลี่ยนวิธีการค้าแบบเดิมซึ่งเคยต้องส่ง
แค็ตตาล็อกสินค้าไปให้คู่ค้าทั่วโลก ก็หันมาใช้การทำเว็บเพจ หรือการโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

5) ธุรกิจค้าปลีกสินค้าทั่วไป ผู้บริโภคในซีกโลกตะวันตกสามารถปรับตัว
เข้าสู่ระบบการค้าปลีกบนเว็บได้โดยไม่ยากนัก เพราะจะคุ้นเคยกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบไปรษณีย์ หรือแค็ตตาล็อกอยู่แล้ว แต่คราวนี้มีความตื่นตาตื่นใจมากกว่าแต่ก่อนด้วยเพราะเป็นสินค้าที่มีการเสนอขายมาจากทั่วโลก เพียงแต่ผู้ขายผ่านเว็บจะต้องปรับตัวสินค้าและราคา ให้สอดคล้องกับความต้องการเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว
   
  
การจัดการเกี่ยวกับธุรกิจด้วยระบบไอซีที โดย นางวนิดา บุญพิเชฐวงศ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1