สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียน

  • ประวัติโรงเรียน


       ประวัติโรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 103 ถนนศรีสุข ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เดิมชื่อ โรงเรียนอุปถัมภ์นารี ตั้งอยู่ในบริเวณจวนเทศาภิบาล ต่อมาพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาล สําเร็จ ราชการมณฑลอุดรและคุณหญิง ได้ออกแจ้งความเชิญชวนบรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ให้พร้อมใจกันบริจาค ทรัพย์ตามศรัทธา ก่อสร้างโรงเรียนขึ้นใกล้หนองประจักษ์ ( คืออาคารราชินูทิศ พิพิธภัณฑ์จังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน ) และขอพระราชทานนามโรงเรียนเพื่อเป็นสวัสดิมงคล พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 จึงโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่า “ ราชินูทิศ ” โดยกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้มณฑลอุดรทราบเรื่องการพระราชทาน นามเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2463 และโรงเรียนได้เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. 2468 


       ต่อมาจอมพล ป. พิบูลสงครามได้อนุมัติ เงินสลากกินแบ่งรัฐบาลและเงินส่งเสริมการศึกษาจํานวน 5,760,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ในที่ราชพัสดุ (ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน )โรงเรียนหลังใหม่นี้เปิดสอนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2500 มาจนถึงปัจจุบัน  • ตราประจำโรงเรียน

       

         โรงเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้พระนามาภิไธยย่ออักษรไขว้ “ ส.ผ. ” ภายใต้มหามงกุฎ อันเป็นพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถใน รัชกาลที่ 5 พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 6 เป็นตราประจําโรงเรียน 

         โดยกําหนดให้มหามงกุฎเป็น สีเหลือง อักษร “ ส ” สีเหลือง “ ผ ” สีฟ้า และรองรับด้วยแพรแถบสีฟ้ามีอักษรว่า “ สตรีราชินูทิศ ” เป็นสีเหลือง อนึ่งสีฟ้าเป็นสีประจําวันศุกร์ อันเป็นวันประสูติของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ส่วน สีเหลืองเป็นสีแห่งความสูงศักดิ์ มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ให้สอดคล้องกับสีประจําโรงเรียน คือ “ เหลือง – ฟ้า ” ( สีเหลืองอนุโลมให้เป็นสีทองได้)


  • ปรัชญา

       “สุทธิ อสุทธิ ปจฺจตฺตํ ”  ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์เป็นปัจจัยที่เกิดจากตนเอง


  • คำขวัญ

       “เรียนเด่น วินัยดี มีศีลธรรม”


  • อักษรย่อของโรงเรียน

       ร.น.


  • สีประจำโรงเรียน

       เหลือง - ฟ้า

COPYRIGHT © 2017 SATRI RACHINUTHIT SCHOOL

Administrator : ฉัตรขวัญ พยอม