foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Tel.042-244415
info@rachinuthit.ac.th
SatrirachinuthitSchool

IMAGE ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
Read More...

Friday, 01 July 2016
IMAGE ค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษา...
ค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 Read More...

Thursday, 30 June 2016


Copyright © 2016 Strirachinuthit School Rights Reserved.